تعرفه پیامک

ر نام محصول حداقل تعداد خرید (عدد) قیمت واحد نمایندگی قیمت واحد کاربران
1 شارژ پیام کوتاه  5000    
2 شارژ پیام کوتاه  10000 149  ریـال 169  ریـال
3 شارژ پیام کوتاه  30000 105  ریـال 115  ریـال
4 شارژ پیام کوتاه  50000 99  ریـال 105  ریـال
5 شارژ پیام کوتاه  100000 95  ریـال 99  ریـال
6 شارژ پیام کوتاه  200000 89  ریـال 95  ریـال
7 شارژ پیام کوتاه  500000 85  ریـال 89 ریـال
8 شارژ پیام کوتاه  1000000